Voordelen

Voordelen en kansen

Open innovatie en samenwerking in de keten kan – mits goed gemanaged – de volgende voordelen opleveren:

● Toegang tot externe bronnen (kennis, kunde, faciliteiten, netwerk, ideeën).

● Kwaliteit en snelheid van innovatie (mits goed gemanaged).

● Toegang tot nieuwe markten en extra inkomsten (incl. valorisatie kennis buiten de eigen organisatie).

● Lagere kosten en risicospreiding.

Toegang tot externe bronnen

Er lopen meer slimme mensen BUITEN de organisatie dan binnen! Dit is een slogan die vaak wordt gebruikt voor de promotie van open innovatie. Het lijkt logisch dat dit nog in sterkere mate opgaat voor startups en MKB-ondernemingen. Open innovatie biedt bedrijven namelijk toegang tot:

● Gespecialiseerde kennis (technisch, economisch, markt). 

● Specifieke faciliteiten en vaardigheden (bv labs).

● Netwerk en contacten (via partners).

● Ideeën (bv van klanten, eindgebruikers of toeleveranciers).

● Externe financiers

Kwaliteit en snelheid van innovatie

Open innovatie moet helpen om de kwaliteit, snelheid en opbrengsten van innovatie te verhogen.

Het innovatieproces staat bekend als moeilijk te managen en onvoorspelbaar qua doorlooptijd, kosten en opbrengsten. Veel MKB maakbedrijven willen graag ‘een eigen product’ maar slagen er niet in om dat voor elkaar te krijgen. Maar ook grote bedrijven, met veel kennis en faciliteiten, hebben te kampen met veel rendementsverlies, vertraging en uitval onderweg.

Ook na marktintroductie is succes niet gegarandeerd. Van alle fmcg-producten staat binnen 1 jaar na marktintroductie 76% NIET meer in de winkelschappen.


Toegang tot nieuwe markten en extra inkomsten

Open innovatie moet ertoe leiden dat méér goede ideeën hun weg vinden naar de markt. Dit wordt bereikt door

  • Meer en betere ideeën te genereren.
  • Door samenwerking het rendement van productontwikkeling te verbeteren, en het proces te versnellen (zie ook voorgaande blok).
  • Daardoor meer omzet in bestaande, maar ook in nieuwe markten te genereren.
  • Kennis en intellectueel eigendom te valoriseren via andere bedrijven en kanalen .

Méér, en meer succesvolle producten op bestaande markten, toetreding tot nieuwe markten, spin-outs en IP licenties moeten resulteren in extra inkomsten en versterkte concurrentiepositie.

Lagere kosten en risicospreiding

Innoveren kost geld, in alle stadia van het proces. Wist je dat er in de ontwikkelfase al besluiten worden genomen die bepalend zijn voor de kosten in het verdere proces en gedurende de hele levenscyclus van het product.

Het inschakelen van externe partijen bij (markt)onderzoek, het genereren en evalueren van nieuwe ideeën, productontwikkeling en engineering resulteert per direct in hogere uitgaven maar kan voor het hele innovatieproces en PLC – flinke besparingen opleveren.

Externe partijen kunnen ook risicodragend participeren. Hierdoor worden de kosten en risico’s nog verder verlaagd!

Samenvatting open innovation en voordelen

Bekijk de video over het concept van open innovatie en ontdek wel voordelen open innovatie biedt!
De video benoemt geenszins dat er ook nadelen en extra kosten gemoeid zijn met open innovatie. Dat open innovatie niet altijd de meest geschikte aanpak is. In het volgende blok wordt hier nader op ingegaan.